Disclaimer

Copyright

De inhoud van deze app, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Coffee2go. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Coffee2go is het niet toegestaan deze app of enig onderdeel daarvan te kopiëren.
Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze app en de daarin opgenomen gegevens, kan Coffee2go niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Coffee2go aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.
Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Coffee2go geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende website/app en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze website.